Gerechtigkeit #FÜRDICH © AK, Andreas Pfohl | papabogner
Gerechtigkeit #FÜRDICH © AK, Andreas Pfohl | papabogner

Sada investirati u zdravstvo i njegu/skrb!

Da li su dovoljni postojeći kreveti za intenzivnu njegu/skrb? Da li imamo dovoljan broj ljekara i ljekarki/liječnika i liječnica odnosno dovoljno osoblja za njegu/skrb koje će nam pomoći ako smo teško bolesni? Pandemija korone još jednom nam je jasno pokazala koliko je značajan snažan javni zdravstveni sistem/sustav. Međutim, veliki broj zaposlenih na području zdravstva i njege/skrbi došli su do granica svojih mogućnosti. Takođe(r) i kod pružanja zdravstvenih usluga i podrške/potpore za bliske srodnike koji obavljaju njegu/skrb postoje još mnoge dodatne mogućnosti. Investirajmo stoga što masivnije u ta područja! Za uslove/uvjete rada na području zdravstva i njege/skrbi koji su i fer. Za dobre usluge na području zdravstva za sve. To je za nas #pravednost#zatebe. Saznajte ovdje više, koje zahtjeve u detalju imamo u vezi sa ovom temom! 

Više osoblja i bolji radni uslovi/uvjeti na području zdravstva!

Raditi na području njege/skrbi i zdravstva bilo je izuzetno teško i već prije korone. Za vrijeme pandemije ovi zaposlenici morali su dati sve od sebe. I to ne bez posljedica: svaki drugi odnosno svaka druga često razmišlja o tome da napusti ovaj posao koji inače jako voli: Preveliko je opterećenje a ono se povećava i radi konstantno rastućeg izuzetnog nedostatka osoblja. Da bi neko mogao obavljati posao na području zdravstva i njege/skrbi uspješno i uz posvećenost  potrebno je da na tom području stoji na raspolaganju dovoljan broj zaposlenih, da postoje planovi rada te okvirni uslovi/uvjeti koji su jedinstveni i fer.

Konkretno zahtijevamo za područje njege/skrbi i zdravstva: 

 • Više vremena za svakog pacijenta/pacijenticu/-kinju, stanara/-icu, klijenta/-icu: Samo tako moguća je dobra individualna njega/skrb!

 • Radno vrijeme koje se može planirati kao i vrijeme za rekreaciju: Cilj moraju biti planovi rada kojih se poslodavac pridržava! Bez potrebe da neko od osoblja mora da uskače kao zamjena u slučaju da neko drugi ne može raditi. Bez prekoračavanja vremena rada u slučaju većeg obima posla. Poslodavac se mora pridržavati dogovorenog sedmičnog/tjednog/nedeljnog radnog vremena u skladu s ugovorom o radu.

 • Jasni kriteriji/-ijumi za određivanje potrebnog broja osoblja: Koliko je zaposlenika potrebno u određenoj radnoj smjeni u pojedinim ustanovama? Koliki je vremenski obim? Za određivanje toga potrebni su jasni kriteriji/-ijumi koji se orijentiraju/orijentišu prema stvarnim potrebama – a ne prema planovima uštede. 

Sada odmah hitne mjere na području dugoročne njege/skrbi!

I onda kada je ljudima uslijed njihove starosti vremenom potrebno što više pomoći i njege/skrbi, mnogi od njih žele što duže moguće ostati u svojih vlastitih/sopstvenih četiri zidova. To im omogućavaju bliski srodnici koji ih njeguju i saradnici/suradnici odnosno saradnice/suradnice mobilnih službi i dnevnih centara. Međutim, i ti ljudi su često na granicama svojih snaga – isto kao i zaposlenici u domovima za stare osobe odnosno domovima za njegu/skrb. 

Zahtijevamo od Vlade da bez odlaganja realizira/realizuje sljedeće tačke/točke: 

 • Stvaranje dodatnih mogućnosti za zbrinjavanje i njegu/skrb kod kuće: Za ljude kojima je potrebna njega/skrb mora postojati mogućnost zbrinjavanja kod kuće u obimu od više sati. Stoga se moraju proširiti ponude mobilnih službi – paket mjera na području njege/skrbi Radničke komore predviđa povećanje ponude za 25 % odnosno oko 4 miliona/milijuna dodatnih sati za navedene zadatke.  
 • Veći kvalitet/kakvoća kod mobilnih službi: Zaposlenici mobilnih službi jure od jednog klijenta do drugog. Njima su potrebni bolji uslovi/uvjeti za rad koji pružaju i odgovarajuću satisfakciju. To konkretno znači sljedeće: Oni moraju imati jednu petinu više vremena na raspolaganju kako bi mogli da se posvete svojim klijentima. Potrebno im je međutim i vremena da u okviru svog tima razmjene iskustva a takođe(r) su im potrebni planovi rada na koje se mogu osloniti i smatrati ih sigurnima kao i atraktivni modeli radnog vremena.

 • Savjetovanje za bliske srodnike koji obavljaju njegu/skrb: Njegovati nekog svog najbližeg, i to u toku/tijeku dužeg vremena, predstavlja veliki izazov na mnogim nivoima/razinama. Osobe koje njeguju svoje najbliže ne smiju ostati sami sa svojim problemima. Potrebno im je neko centralno/središnje mjesto kojem se mogu obratiti sa svim svojim pitanjima: Počevši od toga, kako se podnosi zahtjev za dodatak za njegu/skrb pa sve do grupa samopomoći i savjeta za ožalošćene – posebno kod demencije.

 • Uklanjanje participacije kod troškova za mobilne službe: Oni kojima je potrebna mobilna služba za to ne bi trebali išta plaćati. Potreba za njegom/skrbi, na kraju krajeva, ne predstavlja neki luksuz.
   
 • Bolje nagrađivanje kod dugoročne njege/skrbi: Plaće/plate za zaposlenike na području dugoročne njege/skrbi, to znači u domovima za stare i domovima za njegu/skrb, moraju se prilagoditi plaćama/platama koje važe u bolnicama. Ako ne dođe do toga, prijeti ogroman nedostatak radne snage na ovom području.

(T)ko to treba sve platiti?
Naravno: Navedene investicije i potpore/subvencije koštaju, i to 1,75 milijardi eura/evra godišnje. Ali ako se investira u ova radna mjesta ostvaruje se dvostruka dobit. Na taj način  mogu se poboljšati zbrinjavanje pacijenata i njihova njega/skrb kao i zbrinjavanje korisnika u domovima za njegu/skrb. Od svakog eura/evra koji se investira vraća se 70 centi u obliku poreza i doprinosa za socijalno osiguranje – na taj način se daje impuls privredi/gospodarstvu a od toga imamo koristi svi mi! 

Obrazovna ofanziva u svrhe suzbijanja nedovoljnog broja stručnih radnika!

Takođe(r) bi i to bio izlaz iz krize radi nedovoljnog broja zaposlenih na području zdravstva i njege/skrbi: Obučiti nove kolege i kolegice/-nice. Obuhvatna obrazovna ofanziva neophodna je  da bi se područje njege/skrbi pripremilo sve da budemo spremni za budućnost: 

Konkretno zahtijevamo sljedeće 

 • Atraktivne uslove/uvjete u okviru obrazovanja: Za sve koji žele da se posvete ovoj profesiji trebalo bi da se stavi na raspolaganje dovoljan broj mjesta za obuku kao i stipendije. Obrazovanje i stručno usavršavanje moraju biti besplatni.  
 • Plaćene prakse:  Obavezne prakse, na primjer u okviru obrazovanja u medicinskim školama te školama za njegu pacijenata ili visokim stručnim školama traju više mjeseci i zahtijevaju obuhvatno zalaganje. Studenti i učenici/-ce moraju za to dobivati više od džeparca. U suprotnom veliki broj njih neće moći sebi priuštiti takvo obrazovanje. Prakse konačno moraju biti i plaćene.
   
 • Šanse za one koji dolaze iz drugih zanimanja: Oni koji žele promijeniti svoje zanimanje i to učiniti u okviru drugog puta obrazovanja/izobrazbe trebali bi dobiti ona sredstava za  kvalificiranje koja bi im bila i dovoljna za život. 

Čitajte dalje
Šta se kod obrazovanja, uslova/uvjeta za rad odnosno odmjeravanja potrebnog broja zaposlenika još mora mijenjati? Mi smo tu zajedno sa našim partnerima – saveznicima iz „Ofanzive zdravstvo“ izradili vrlo precizan prijedlog. Naše prijedloge za rješavanje ovih pitanja u detalju možete pronaći ovdje.

Proširiti usluge na području zdravstva

(T)ko u Austriji ima zdravstveno osiguranje može se osloniti na to da će mu biti pružena dobra zdravstvena zaštita. I oni koji malo zarađuju po potrebi će dobiti skupe lijekove, medicinsku pomoć odnosno liječenje u bolnici – i to u skladu sa najnovijim saznanjima nauke/znanosti. Naš zdravstveni sistem/sustav pokazao se efikasnim/učinkovitim u toku krize radi korone. Međutim, postoje i određeni nedostaci kod pružanja usluga zdravstvene zaštite. Sljedeće usluge bi se prema našem mišljenju hitno trebale proširiti: 

Više ljekara/liječnika odnosno ljekarki/liječnica koji/koje imaju ugovor sa zdravstvenim osiguranjem

Na nekim područjima vlada nedostatak  ljekara/liječnika odnosno ljekarki/liječnica koji/koje imaju ugovor sa zdravstvenim osiguranjem, na primjer je to kod pedijatara ili oftalmologa slučaj. To dovodi do situacije da postoji medicina za dvije klase pacijenata: Oni koji si to mogu priuštiti odlaze kod izbornog ljekara/liječnika. Oni koji to ne čine, nekada moraju dugo čekati da dobiju termin. Kako bi svi imali ravnopravni pristup zdravstvenom sistemu/sustavu, zahtijevamo da u okruženju stanovanja bude dovoljan broj ljekara/liječnika odnosno ljekarki/liječnica svih specijalnosti koji/koje imaju ugovor sa zdravstvenim osiguranjem.

Dalja izgradnja psihosocijalnih zdravstvenih usluga

Posljednjih godina je broj psihičkih oboljenja jako porastao. Veliki pritisak u svijetu rada za mnoge predstavlja veliko opterećenje. Nije porastao samo broj dana provedenih na bolovanju već je došlo i do značajno povećane potrošnje lijekova radi psihičkih opterećenja. Više od polovine slučajeva priznavanja prava na nadoknadu za rehabilitaciju Ili invalidsku penziju/mirovinu zasniva se na psihičkim oboljenjima. I u toku/tijeku krize radi korone postao je očigledan kao nikada ranije nedostatak pružanja zdravstvene zaštite kod djece i mladih sa psihičkim problemima. 

Stoga se zalažemo za:

 • “Besplatnu psihoterapiju na recept“ na području cijele zemlje, bez nekih  finansijskih/financijskih prepreka i dugih perioda čekanja
 • Dalje širenje zdravstvenih usluga na području psihijatrije i psihoterapije za djecu i mlade

Poboljšanje zdravstvene zaštite za hronične/kronične bolesnike

Što se tiče pružanja zdravstvenih usluga hroničnim/kroničnim bolesnicima, Austrija se u međunarodnoj usporedbi/međunarodnom poređenju nalazi na dosta lošem mjestu. Zahtijevamo da se izrade strukturirani/strukturisani programi pružanja zdravstvenih usluga i specijalizirani/specijalizovani centri za liječenje hronično/kronično bolesnih osoba, na primjer za oko 800.000 pacijenata odnosno pacijentica/-kinja u Austriji, koji boluju od dijabetes melitusa. Poboljšana zdravstvena zaštita sprečava da pogođene osobe budu izložene mnogim patnjama radi drugih bolesti kao posljedice ovog oboljenja  i intervencijama kao što su na primjer amputacije. Međutim, ovo sprečava za zdravstvene i socijalne sisteme/sustave te  sisteme/sustave njege/skrbi i velike izdatke kao posljedice toga.

Usluge Radničke komore za osobe koje njeguju svoje bliske srodnike

Neko (t)ko kod kuće njeguje nekog bliskog srodnika i sam najčešće ima potrebu podrške/potpore. Ovdje možete pronaći nekoliko informacija Radničke komore koje Vam možda mogu pomoći:  

 • Besplatno penzijsko/mirovinsko osiguranje za osobe koje njeguju bliskog srodnika: Neko (t)ko njeguje bliskog srodnika kod kuće najčešće mora zapostaviti svoj posao. Da se Vaš porodični/obiteljski angažman ne bi negativno odrazio na Vašu penziju/mirovinu, možete besplatno sticati penzijsko/mirovinsko osiguranje. Saznajte o tome više …

Kontakt

 • © 2021 Bundesarbeitskammer | Prinz-Eugen-Straße 20-22 1040 Wien, +43 1 501 65

 • Impressum
 • Datenschutz